De les hipòtesis a les certeses raonables

Preliminar. L’activitat de la Fundació CORS UNITS es va iniciar fa vuit anys. L’Associació de pares de nens amb cardiopatia congènita (AACIC) va mostrar les dificultats que tenien alguns infants i adolescents operats de cardiopatia congènita per realitzar activitat física i esportiva a l’escola. El professorat d’educació física apartava a alguns d’aquests infants i adolescents del programa escolar d’activitat física amb l’objectiu de prevenir un hipotètic risc associat a l’exercici.

El que sabem. Cal saltar, en el possible, de les hipòtesis a les certeses raonables. Això passa necessàriament per fer una prova d’esforç similar a la que es realitza als esportistes per valorar el rendiment cardiovascular i l’aptitud esportiva. El resultat de la prova permet establir les recomanacions sobre el tipus d’exercici que aquests infants i adolescents poden realitzar i sobre el grau d’intensitat més adequat en cada cas, així com contribuir a la presa de decisions mèdiques.

Experiència. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una llarga experiència en la valoració funcional cardiorespiratòria en la població general, en pacients amb diferents tipus de cardiopatia i en esportistes de diverses categories, des de l’esport popular fins a l’alta competició. Amb aquests antecedents, el laboratori de proves d’esforç està preparat per a l’avaluació objectiva de la capacitat física així com del comportament de la pressió arterial i les modificacions de l’electrocardiograma.

Obrint l’arc. De manera progressiva, s’ha anat ampliant el nombre de proves amb el corresponent seguiment en aquells pacients que ho han requerit. Alhora s’ha procedit a la incorporació d’un altre perfil de pacients que inclou infants i adolescents amb antecedents oncohematològics en què la quimioteràpia pot haver ocasionat afectació cardíaca i adults amb antecedents de cardiopatia congènita intervinguts en els primers anys de vida. Tot això ha impulsat a la creació de la Fundació CORS UNITS.

L’aspiració. La Sanitat Pública es troba actualment sotmesa a unes limitacions transitòries que impedeixen ampliar l’activitat assistencial, pel que és necessari buscar recursos alternatius en aquells casos en què l’aportació pública no arriba.

Amb l’objectiu de contribuir a la solució d’aquest problema el 18 de maig del 2013 neix de forma oficial la Fundació CORS UNITS.

El projecte actual emmarca un espectre assistencial divers amb perspectives d’ampliació futura així com també línies de recerca incipients com la que es resumeix en el treball publicat a la
Revista Española de Cardiología.

Compromesos. L’objectiu prioritari de la Fundació CORS UNITS és contribuir, des de la nostra especialitat, a garantir que tots els infants i adolescents tinguin les mateixes oportunitats per a la realització d’exercici físic a nivell escolar, extraescolar o de competició.
L’esport facilita la millora de la salut a curt i a llarg termini, el desenvolupament psicomotriu i la integració social, i promou els hàbits saludables en el futur, arguments molt sòlids per evitar en la mesura del possible que hi hagi exclusions i limitacions no justificades.

Sobre els límits.La realització d’exercici físic en pacients amb patologia cardiovascular coneguda pot beneficiar i per tant ser motiu de prescripció. Sobretot no ha de ser impedida o limitada sense l’accés a bases objectives que procedeixen de la informació del cardiòleg de referència i del resultat de la prova d’esforç amb ergoespirometria. Aquest procediment permet establir els límits si n’hi ha i les recomanacions més apropiades per fer l’exercici que el pacient avaluat pot i ha d’enfrontar.